søndag 16. mai 2010

Søndagsdikt: G

Bai er framme ved alfabetets sjuande bokstav:

1. Den tyske filosofen Hans Ulrich Gumbrecht ga i 2004 ut boka The Production of Prescence - what Meaning Cannot Convey. Her presenterer han ein kritikk av vestleg humanistisk tenking sitt einsidige fokus på avdekking av meining, og fortolking i kunsten. Han etterlyser eit større fokus på det kropplslege nærværet, det i kunstverket som vender seg mot sansane. Diktet er ei kunstform, kor nærværet er viktig, sjølv om ordet knytter det til meining.
Presenter eit dikt, kor det kroppslege nærværet (altså det som henvender seg til sansane) er tydeleg.

2. Gjendikting er ikkje forbunde med noko som er heilt enkelt. Alle stemninginane i originalspråket skal bringast med over i den nye språkdrakta. Gi eit eksempel på ei vellukka gjendikting av eit dikt.

3. Presenter eit dikt av ein diktar på G.

1. I 1993 fekk debutanten Bertrand Besigye stor merksemd
med samlinga 'Og du dør så langsomt at du tror du lever'.
Eg meiner han legg stor vekt på sansing i mange av dikta sine, f.eks
 
En umerkelig dirring
 
En umerkelig dirring
i potene
så stivner den
 
En mager hund i snøen
 
du kjenner
en merkelig dirring
i magen, en råkald dirring
 
som forteller deg
for første gang
nøyaktig
hvor varm du er
 
En mager hund i snøen
 
2. Seamus Heaney er rekna som Irlands kanskje fremste poet i vår tid. I antologien 'Grøne dikt' (2005), gjendiktar Knut Ødegård og Jostein Sæbøe, ein del dikt av Heaney og åtte andre moderne irske lyrikarar.
 
Postscript                                                                    Etterskrift
 
And some time make the time to drive out west              Og ein gong kjem tida for å køyra vestover
Into County Clare, along the Flaggy Shore                     og inn i County Clare, langsmed Flaggy Shore
in September or October, when the wind                       i september eller oktober, når vind
And the light are working off each other                         og lys ryddar kvarandre av vegen
So that the ocean on one side is wild                              slik at havet på ei side er vilt
With foam and glitter, and inland among stones               med skum og glitring og innover land blant steinar
The surface of a slate-grey lake is lit                               er overflata av ein skifergrå innsjø opplyst
By the earthened lightening of flock of swans,                  av den landande lysglimten av ein svaneflokk,
Their feathers roughed and ruffling, white on white,          fjørane deira brusande stivt ut, kvitt på kvitt,
Their fully grown headstrong-looking heads                    dei storvaksne halstarrige å sjå til hovuda
Tucked or cresting or busy underwater.                          gøymde under vengane eller høgt heva eller travle
                                                                                                                                                under vatn.
Useless to think you'll park or capture it                          Nytteslaust å tenkja at du kan parkera og gripa det
More thoroughly. You are neither here nor there,             meir fullkome. Du er  korkje her eller der,
a hurry through which known and strange things pass       eit hastverk som kjende og ukjende ting passerar
                                                                                                                                                    gjennom
As big soft buffetings come at the car sideways               medan store mjuke vindkast råkar bilen frå sida
And catch the heart off guard and blow it open               og grip det verjelause hjartet og bles  det ope.
 
Dette er for med ei god gjendiktning fordi dei har fått med stemninga frå originalen.
 
3. Johann Grip debuterte i 2003. I fjor ga han ut samlinga 'Denne kjærligheten', der vi mellom anna finn:
 
Selvsagt
 
elsker jeg Kjærligheten,
sa han
 
Det er bare
alle de dårlige
 
kopiene
jeg ikke står ut med
 
Men det er klart
 
tilføyde han
nøkternt,
 
man skal jo
leve også.

1 kommentar:

  1. Dette diktet av Besigye er flott utruleg flott. Det er som om ein kan ta og kjenne på stemninga.

    SvarSlett